Python 函数参数前面一个星号(*)和两个星号(**)的区别

发布日期:2019-07-23 19:42:28 阅读数: 245次 来源: 作者:

在 Python 的函数中经常能看到输入的参数前面有一个或者两个星号,例如:
def foo(param1, *param2):
def bar(param1, **param2):
这两种用法其实都是用来将肆意个数的参数导入到 Python 函数中。

单星号(*):*agrs

将所以参数以元组(tuple)的形式导入:

实例

def foo(param1, *param2):
    print (param1)
    print (param2)
foo(1,2,3,4,5)

以上代码输出成果为:

1
(2, 3, 4, 5)

双星号(**):**kwargs

双星号(**)将参数以字典的形式导入:

实例

def bar(param1, **param2):
    print (param1)
    print (param2)
bar(1亚博,a=2,b=3)

以上代码输出成果为:

1
{'a': 2, 'b': 3}

此外,单星号的另一个用法是解压参数列表:

实例

def foo(runoob_1, runoob_2):
    print(runoob_1, runoob_2)
l = [1, 2]
foo(*l)

以上代码输出成果为:

1 2
当然这两个用法能够同时呈现在一个函数中:

实例

def foo(a, b=10, *args, **kwargs):
    print (a)
    print (b)
    print (args)
    print (kwargs)
foo(1, 2, 3, 4, e=5, f=6, g=7)

以上代码输出成果为:

1
2
(3, 4)
{'e': 5, 'f': 6, 'g': 7}
本文由亚博手机app编辑整理亚博手机app